O HSE Reminder programu

HSE ReminderHSE Reminder je program za praćenje rokova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (BZR) i zaštite od požara (ZOP).

Softver HSE Reminder je softversko rešenje prevashodno namenjeno firmama koje pružaju usluge lica za BZR i usluge iz oblasti ZOP. Pored firmi koje pružaju usluge BZR i ZOP trećim licima, program je podjednako namenjen i firmama koje samostalno sprovode aktivnosti BZR i ZOP, tj. koje imaju u redovima zaposlenih imenovano stručno lice za BZR i ZOP.

Glavnu funkcionalnost softverskog rešenja HSE Reminder prestavlja podsetnik koji prati rokove u oblasti BZR i ZOP koji na vreme signalizira o potrebi preduzimanja aktivnosti kako se ne bi probijali rokovi osposobljavanja zaposlenih za bezbedan i zdrav rad, ispitivanja opreme i uslova radne sredine, dodele LZS itd. Shodno svojim potrebama svaki korisnik (na nivou svoje firme) definiše koje parametre želi da prati i koji parametri će se prikazivati u samom podsetniku.

HSE Reminder, softver za BZR, je prilagodljiv za bilo koje tržište čiji propisi nalažu ispunjenje zakonskih normi za potrebe očuvanja propisanog nivoa bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara.

Softversko rešenje HSE Reminder zahteva definisanje minimalnog seta podataka kako bi se dobijale relevantne informacije za praćenje rokova.

Aktivnosti koje se prate upotrebom našeg softverskog rešenja za BZR mogu biti definisane na nivou lokacije ili na nivou objekata na određenim lokacijama.

Upotrebom softvera za BZR, HSE Reminder programa za BZR, omogućeno je praćenje isticanja rokova za sledeće oblasti:

  • osposobljavanje zaposlenih za BZR
  • lekarski pregledi (prethodni/periodični, oftalmološki, pregledi po drugom osnovu)
  • obuke zaposlenih
  • ispitivanje opreme (uključujući i preglede protivpožarne opreme) i uslova radne sredine
  • obilasci klijenata (na osnovu definisanog intervala obilazaka)
  • otklanjanje uočenih nedostataka u inspekcijskom nadzoru (sa evidencijom izvršenih inspekcijskih nadzora i kontrola)
  • dodela ličnih zaštitnih sredstava (LZS) i lične zaštitne opreme (LZO)
  • evidencija povrede na radu sa praćenjem u kojoj fazi se nalazi obavezna dokumentacija koja prati proces prijave povrede na radu i pregled zaposlenih od stane lekara

Pored navedenog, orifram za BZR, HSE Reminder, omogućava da firme koje pružaju usluge lica za BZR  od svojih klijenata dobijaju informacije o bitnim promenama kako bi se na vreme reagovalo i kako bi se na vreme sprovele neophodne aktivnosti. Popunjavanjem upitnik klijent na lak i brz način obaveštava Lice za BZR da li je bilo bitnih promena u procesu rada, sistematizaciji, zaposlenima, opremi za rad, da li zaposleni koriste propisana LZS i LZO itd.

Zahvaljujući ovoj funkcionalnosti Lice za BZR postiže da održi komunikaciju i angažovanje na dnevnom nivou sa svim svojim klijentima.

HSE Reminder brine o rokovima, a Vaše je samo da se bavite suštinskim delom Vašeg posla
– da obezbedite bezbedne i zdrave uslove za rad.

Ukoliko ste zainteresovani, možete se prijaviti za DEMO pristup programu popunjavanjem forme na stranici za Prijavu za DEMO.